house36

Adatvédelmi szabályzat

I. Adatvédelmi szabályzat – online

A honlap üzemeltetője

House36 Ingatlanbázis Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban House36)  tájékoztatja a www.h36.hu oldalon regisztrálókat az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogairól.  Adatkezelési gyakorlatunk az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényen alapszik. A látogatók által megadott személyes adatokat House36 harmadik

személynek nem továbbítja.

A kezelt adatok köre

A kezelt adatok köre: név (nem kötelező), jelszó, felhasználási név, e-mail cím.


A látogató a honlapon történő regisztráció elküldésével hozzájárulását adja ahhoz, hogy a megadott adatait House36  jelen tájékoztatóban meghatározott céllal kezelje.

 

Az adatkezelés célja:
Az online elérhető szolgáltatások igénybevétele - hírlevélre vagy más értesítésre történő feliratkozás - egyben azt jelenti, hogy az érintett hozzájárul adatainak kezeléséhez. Az adatkezelés célja ebben az esetben a hírlevél küldése, vagy más, online szolgáltatás igénybevétele, például személyre szabott hírlevél, játék, marketing, ingatlanpiaci adatok, szolgáltatás igénybevétele, személyre szabott automatikus ajánlatküldés.

A hírlevelek alján található leiratkozás link.

A személyes adatok módosítására és törlésére, a hozzájárulás visszavonására az adatkezeles@h36.hu e-mail címre küldött értesítéssel van mód.

Biztonságos adatkapcsolat kialakítása nélkül a kommunikáció adatbiztonsági szempontból védtelen, így a személyes adatok védelme a kommunikációs csatornán nem biztosított. Az ebből fakadó kellemetlenségekért és károkért House36 felelősséget nem vállal.

A számítógépes rendszerben automatikusan képződő technikai adatokat - IP-cím, felhasználás időpontja, megtekintett weboldalak, böngészőprogram, cookie - House36 a weboldal látogatottságának, forgalmának mérésére, diagnosztikai és piackutatási célokra használja.

Az IP címek ideiglenesen, statisztikai céllal kerülnek rögzítésre, azokat a weboldalt látogatók személyével nem kapcsolják össze.

A weboldal a Google Analytics szoftver felhasználása során személyazonosításra nem alkalmas adatokat rögzít. Továbbiak: http://www.google.hu/privacypolicy.html

A House36 weboldala "cookie"-kat használ. Ezek jelzik többek között, hogy járt-e már valaha az oldalon, segít azonosítani a preferált funkciókat, szolgáltatásokat. Növelik a felhasználói élményt anélkül, hogy személy szerinti azonosításra alkalmasak lennének. Vissza is lehet utasítani a  cookie-kat a böngésző beállításain keresztül, de ezzel elfogadja, hogy nem tudja igénybe venni a weboldal összes szolgáltatását.

House36 a cookie-k és a Google Remarketing rendszer segítségével érdeklődési körének megfelelő, egyedi ajánlatokat és információkat tud megjeleníteni külső szolgáltatók  internetes reklámfelületein. A Google rendszerében letilthatja az érdeklődési kör alapján megjelenített hirdetéseket.

A weboldalon található más oldalakra navigáló linkek tartalmáért House36 nem felel; a linkre kattintással elhagyják a weboldalt.

 

Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja a www.h36.hu oldalon regisztrálók önkéntes hozzájárulása.

 

Az adatkezelés időtartama
Az adatkezelés a regisztráció vagy az értesítés kérés elküldésének napján kezdődik, és a regisztráció vagy a keresési értesítéshez való hozzájárulás visszavonásáig tart.

 

Jogorvoslat
A kezelt adatokról tájékoztatást és helyesbítést kérhet annak érintettje. Törlést - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – szintén. A megkeresést írásban az adatkezeles@h36.hu e-mail címre kell küldeni.

A regisztráló az adatainak kezelésével kapcsolatos sérelem esetén beadvánnyal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, vagy pert indíthat a lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes törvényszéken.

 

II.- Általános adatvédelmi szabályzat

Az adatkezelő adatai, elérhetősége

House36 Ingatlanbázis Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban House36)

Székhely: 6000 Kecskemét, Kőhíd u. 8. Fszt. 4.
Cím: 6000 Kecskemét, Kőhíd u. 8. Fszt. 4.
Telefon: 76/418-100

Cégjegyzékszám: 03-09125379

Adószám: 24147633-2-03

Cégjegyzéket vezető bíróság: Kecskeméti Törvényszék
E-mail: adatkezeles@h36.hu

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál – NAIH- House636446049816887298 – számon nyilvántartott kérelem alapján.

House36 valamennyi adatkezelése során az alábbi adatkezelési szabályzat (a továbbiakban: ASZ) értelmében jár el.

 

Jelen szabályzatot az alábbi joganyagok alapján hozta létre:

Az információs önrendelkezési jogról, az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény; A személyes adatok védelméről, a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Avtv), Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv) és a  kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény.

 

Közzététel

Az ASZ hatályos változata elérhető a www.h36.hu webcímen.

A House36 fenntartja magának a jogot az ASZ megváltoztatására, melyet minden esetben legalább 15 nappal a módosítás hatályba lépését megelőzően a fenti webcímen közzétesz.

 

További tájékoztatás

A House36 az ASZ értelmezésével kapcsolatban tájékoztatást elektronikus formában nyújt. Az ASZ az érintettek egyértelmű, közérthető és részletes tájékoztatására törekszik, a további kérdések az adatkezeles@h36.hu e-mail címre megküldve tehetőek fel.

Az ASZ tartalmazza ezen felül az adatkezeléssel kapcsolatos jogok és jogorvoslati lehetőségek ismertetését is.

 

Az adatvédelmi szabályzat hatálya

Az ASZ hatálya kiterjed a House36-ra, franchise-partnereire, al-franchise partnereire, illetve minden olyan természetes vagy jogi személyre, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetre, amely a House36 Ingatlanhálózat keretében végzett ingatlanközvetítői tevékenységben – közvetve, vagy közvetetten –

közreműködik.

House36 gondoskodik arról, hogy franchise-, al-franchise- és más partnerei a jelen szabályzatot megismerjék. House36 alatt a franchise-, al-franchise- és más partnereket is érteni kell, akik a House36 ingatlanközvetítői tevékenységével összefüggésben személyes adat megismerésére, kezelésére, felhasználására jogosultak.

Az ASZ az elfogadása napján lép hatályba, és annak a House36 általi hatályon kívül helyezéséig hatályos. Az ASZ közzététele folyamatos a www.h36.hu weboldalon, kivéve az üzemszünet idejét. Az ASZ módosítását 15 napig kiemelve is közzé kell tenni a weboldalon.

 

Alapelvek

A House36 a személyes adatokat bizalmasan kezeli, az adatok megőrzése érdekében az adattároláshoz, feldolgozáshoz kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő minden intézkedést megtesz.

Személyes adatot - beleértve a különleges adatot is - kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. Személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető, és csak olyan adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen és a cél elérésére alkalmas.

Kiskorúakra vonatkozó jogügyleteket szülő vagy törvényes képviselő engedélye nélkül ne tegyenek.

 

Kezelt adatok köre

House36 olyan személyes adatokat kezel, amelyeket az érintettek önkéntesen megadnak és az adatkezeléshez hozzájárulnak és / vagy nyilvánosak.

House36 nyomtatványokat használ a közvetítői tevékenység során. Az ingatlanközvetítési ügylet megbízói - illetve azok a természetes és jogi személyek, vagy más szervezetek, akik az ingatlanközvetítési ügyletben részt vesznek - személyes adataikat, illetve az ingatlan adatait az erre a célra rendszeresített nyomtatványon adják meg önkéntesen. A nyomtatvány kitöltésével és aláírásával hozzájárulásukat adják a megadott adataik kezeléséhez.

 

Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés a meghatározott céloknak megfelelően szükséges mértékben és ideig áll fenn, legfeljebb a Polgári Törvénykönyvnek az elévülésre vonatkozó szabályai szerinti időtartamig (ez az időtartam jelenleg 5 év), de legalább a megbízási szerződésben kikötött 3 évig.
Adatkezelési hozzájárulás a fentiek figyelembe vételével visszavonható: ebben az esetben House36 az érintett személyes adatait törli, kivéve ha a visszavonási igény nem teljesíthető.
 

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja a House36 ingatlanközvetítői tevékenységének elősegítése, illetve az ezzel kapcsolatban keletkezett igények érvényesítése, követelések behajtása.

A személyes adatokat House36 abból a célból kezeli, hogy a szolgáltatásairól telefonon, írásban vagy elektronikus úton közvetlenül tájékoztassa az érintetteket; a nyújtott szolgáltatások színvonalának emelése; minőségbiztosítás, piackutatás, piaci elemzések készítése; a kiegészítő szolgáltatások ismertetése, ajánlása.

House36 az alábbi harmadik személyek részére adja át, illetve továbbítja az adatokat: House36 Ingatlanbázis Kft. közvetlen és közvetett tulajdonosi érdekkörébe tartozó vállalkozások; a márkanév jogszerű használatára mindenkor jogosult szolgáltatók részére kizárólag a  szerződésük időtartama alatt; illetve a weboldal üzemeltetését végző technikai közreműködők részére.

 

Az adatok továbbítása harmadik félnek

House36 kivételesen és abban az esetben továbbít adatokat harmadik személy részére, vagy kapcsol össze adatbázist más adatkezelővel, ha a törvény azt megengedi, nem sérülnek az alapelvek, vagy az érintett személy hozzájárul.
A jogszabályoknak megfelelően a nyomtatványokon megadott személyes adataikat House36 minden külön értesítés nélkül jogosult átadni az általa megbízott ügyvédnek, ügyvédi irodának, vagy követelés behajtással megbízott más személynek, amennyiben a House36-nak, vagy a hozzá tartozó partnereknek követelése keletkezik az ingatlanközvetítői megbízás, illetve tevékenységből adódóan. Ez az adatkezelés az igényérvényesítéssel kapcsolatos peres és peren kívüli eljárásokat is magában foglalja. A megadott adatkezelési hozzájárulás ezen eljárásokra és a részt vevő személyek által történő adatkezelésre is kiterjed.
House36 személyes adatot az országból harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére nem továbbít.

Hatósági megkeresésre, illetve jogszabályi felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén House36 köteles tájékoztatást adni, kötelezhető adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására. House36 a megkereső szerv által közölt pontos cél és a kívánt adatok köre alapján személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

Az adatkezelés informatikai háttere, online szolgáltatások

A House36 az informatikai hálózat rendszergazdájánál tárolja az általa felvitt adatokat.
A tárolt adatok felvétele és kezelése tisztességes és törvényes.

Tárolásuk módja alkalmas arra, hogy minden érintettet csak az adatkezelés és a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. House36 nem alkalmaz korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jelet.

Az online elérhető szolgáltatások igénybevétele - hírlevélre vagy más értesítésre történő feliratkozás - egyben azt jelenti, hogy az érintett hozzájárul adatainak kezeléséhez. Az adatkezelés célja ebben az esetben a hírlevél küldése, vagy más, online szolgáltatás igénybevétele, például személyre szabott hírlevél, játék, marketing, ingatlanpiaci adatok, szolgáltatás igénybevétele, személyre szabott automatikus ajánlatküldés.

A hírlevelek alján található leiratkozás link.

A személyes adatok módosítására és törlésére, a hozzájárulás visszavonására az adatkezeles@h36.hu e-mail címre küldött értesítéssel van mód.

Biztonságos adatkapcsolat kialakítása nélkül a kommunikáció adatbiztonsági szempontból védtelen, így a személyes adatok védelme a kommunikációs csatornán nem biztosított. Az ebből fakadó kellemetlenségekért és károkért House36 felelősséget nem vállal.

A számítógépes rendszerben automatikusan képződő technikai adatokat - IP-cím, felhasználás időpontja, megtekintett weboldalak, böngészőprogram, cookie - House36 a weboldal látogatottságának, forgalmának mérésére, diagnosztikai és piackutatási célokra használja.

Az IP címek ideiglenesen, statisztikai céllal kerülnek rögzítésre, azokat a weboldalt látogatók személyével nem kapcsolják össze.

A weboldal a Google Analytics szoftver felhasználása során személyazonosításra nem alkalmas adatokat rögzít. Továbbiak: http://www.google.hu/privacypolicy.html

A House36 weboldala "cookie"-kat használ. Ezek jelzik többek között, hogy járt-e már valaha az oldalon, segít azonosítani a preferált funkciókat, szolgáltatásokat. Növelik a felhasználói élményt anélkül, hogy személy szerinti azonosításra alkalmasak lennének. Vissza is lehet utasítani a  cookie-kat a böngésző beállításain keresztül, de ezzel elfogadja, hogy nem tudja igénybe venni a weboldal összes szolgáltatását.

House36 a cookie-k és a Google Remarketing rendszer segítségével érdeklődési körének megfelelő, egyedi ajánlatokat és információkat tud megjeleníteni külső szolgáltatók  internetes reklámfelületein. A Google rendszerében letilthatja az érdeklődési kör alapján megjelenített hirdetéseket.

A weboldalon található más oldalakra navigáló linkek tartalmáért House36 nem felel; a linkre kattintással elhagyják a weboldalt.

House36 az adatkezeléseket megfelelően biztonságos szerveren végzi.
Az informatikai környezet úgy lett kialakítva, hogy az informatikai rendszer alkalmas a kezelt adathoz történő hozzáférés korlátozására, ennek értelmében az adatok illetéktelen harmadik személytől védettek. House36 a szerver üzemeltetőjével ennek megfelelő szerződés szerint működik együtt.

Az adatok valamennyi módosítása a módosítás időpontjának megjelölésével kerül sor. Az adatokról biztonsági mentés készül.
 

Jogorvoslati lehetőségek

A kezelt adatokról tájékoztatást és helyesbítést kérhet annak érintettje. Törlést - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – szintén. A megkeresést írásban az adatkezeles@h36.hu e-mail címre kell küldeni.

A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül House36 írásban megadja a kért tájékoztatást. Évente egy alkalommal a tájékoztatás ingyenes. Amennyiben az ismételt tájékoztatás kapcsán kitűnik, hogy az adatkezelés jogellenes vagy hibás volt, az adminisztratív díj visszafizetésre kerül.
Törlésre irányuló kérelem esetén annak benyújtásától számított legfeljebb 15 nap alatt House36 megvizsgálja a törlés lehetőségét, és írásban reagál. Amennyiben ezzel a kérelmező nem ért egyet, jogosult a közléstől számított 30 napon belül bírósághoz fordulni.

Amennyiben kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézett elő, vagy a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott, House36 nem köteles megtéríteni az okozott kárt.

 

Ez az oldal cookie-kat használ. Ha az oldalon böngészik, akkor elfogadja, hogy a személyre szabott, maradéktalan minőségű tartalom érdekében az oldal cookie-k segítségét vegye igénybe. További információk Értem

Süti („cookie”) Információ

Weboldalunkon „cookie”-kat (továbbiakban „süti”) alkalmazunk. Ezek olyan fájlok, melyek információt tárolnak webes böngészőjében. Ehhez az Ön hozzájárulása szükséges.
A „sütiket” az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint az Európai Unió előírásainak megfelelően használjuk.
Azon weblapoknak, melyek az Európai Unió országain belül működnek, a „sütik” használatához, és ezeknek a felhasználó számítógépén vagy egyéb eszközén történő tárolásához a felhasználók hozzájárulását kell kérniük.

1. „Sütik” használatának szabályzata

Ez a szabályzat a domain név weboldal „sütijeire” vonatkozik.

2. Mik azok a „sütik”?

A „sütik” olyan kisméretű fájlok, melyek betűket és számokat tartalmaznak. A „süti” a webszerver és a felhasználó böngészője közötti információcsere eszköze. Ezek az adatfájlok nem futtathatók, nem tartalmaznak kémprogramokat és vírusokat, továbbá nem férhetnek hozzá a felhasználók merevlemez-tartalmához.

3. Mire használhatók a „sütik”?

A „sütik” által küldött információk segítségével az internetböngészők könnyebben felismerhetők, így a felhasználók releváns és „személyre szabott” tartalmat kapnak. A cookie-k kényelmesebbé teszik a böngészést, értve ez alatt az online adatbiztonsággal kapcsolatos igényeket és a releváns reklámokat. A „sütik” segítségével a weboldalak üzemeltetői névtelen (anonim) statisztikákat is készíthetnek az oldallátogatók szokásairól. Ezek felhasználásával az oldal szerkesztői még jobban személyre tudják szabni az oldal kinézetét és tartalmát.

4. Milyen „sütikkel” találkozhat?

A weboldalak kétféle sütit használhatnak:

Elengedhetetlen munkamenet (session-id) „sütik”:

Ezek használata elengedhetetlen a weboldalon történő navigáláshoz, a weboldal funkcióinak működéséhez. Ezek elfogadása nélkül a honlap, illetve annak egyes részei nem, vagy hibásan jelenhetnek meg.

Analitikai vagy teljesítményfigyelő „sütik”:

Ezek segítenek abban, hogy megkülönböztessük a weboldal látogatóit, és adatokat gyűjtsünk arról, hogy a látogatók hogyan viselkednek a weboldalon. Ezekkel a „sütikkel” biztosítjuk például, hogy a weboldal az Ön által kért esetekben megjegyezze a bejelentkezést. Ezek nem gyűjtenek Önt azonosítani képes információkat, az adatokat összesítve és névtelenül tárolják. ( pl: Google Analitika)

Funkcionális „sütik”:

E sütik feladata a felhasználói élmény javítása. Észlelik, és tárolják például, hogy milyen eszközzel nyitotta meg a honlapot, vagy az Ön által korábban megadott, és tárolni kért adatait: például automatikus bejelentkezés, a választott nyelv, a szövegméretben, betűtípusban vagy a honlap egyéb testre szabható elemében Ön által végrehajtott felhasználói változtatások. Ezek a „sütik” nem követik nyomon az Ön más weboldalakon folytatott tevékenységét. Az általuk gyűjtött információkban lehetnek azonban személyes azonosító adatok, amelyeket Ön megosztott.

Célzott vagy reklám „sütik”:

Ezek segítségével a weboldalak az Ön érdeklődési körének leginkább megfelelő információt (marketing) tudnak nyújtani. Ehhez az Ön kifejezett belegyezése szükséges. Ezek a sütik részletes információkat gyűjtenek böngészési szokásairól.

5. Tartalmaznak a „sütik” személyes adatokat?

A legtöbb „süti” nem tartalmaz személyes információkat, segítségével nem azonosíthatók a felhasználók. A tárolt adatok a kényelmesebb böngészésért szükségesek, tárolásuk olyan módon történik, hogy jogosulatlan személy nem férhet hozzájuk.

6. Miért fontosak a „sütik” az interneten?

A „sütik” szerepe, hogy kényelmesebbé tegyék a felhasználók számára a böngészést, hiszen a böngészési előzmények révén állítja be a felhasználóknak a reklámokat, tartalmakat. A „sütik” letiltása vagy korlátozása néhány weboldalt használhatatlanná tesz. A letiltott vagy korlátozott „sütik” azonban nem jelentik azt, hogy a felhasználóknak nem jelennek meg hirdetések, csupán a megjelenő hirdetések és tartalmak nem „személyre szabottak”, azaz nem igazodnak a felhasználó igényeihez és érdeklődési köréhez. Néhány minta a „sütik” felhasználására:

7. Biztonsággal és adatbiztonsággal kapcsolatos tényezők.

A „sütik” nem vírusok és kémprogramok. Mivel egyszerű szöveg típusú fájlok, ezért nem futtathatók, tehát nem tekinthetők programoknak. Előfordulhat azonban, hogy más szándékkal (rosszindulattal) rejtenek el információkat a „sütiben”, így azok spyware-ként működhetnek. Emiatt a víruskereső és –irtó programok a „sütiket” folyamatosan törlésre ítélhetik.

Mivel az internet böngészésre használt eszköz és a webszerverek folyamatosan kommunikálnak, tehát oda-vissza küldik az adatokat, ezért ha egy támadó (hekker) beavatkozik a folyamatba, kinyerheti a „sütik” által tárolt információkat. Ennek egyik oka lehet például a nem megfelelő módon titkosított internet (WiFi) beállítás. Ezt a rést kihasználva adatokat nyerhetnek ki a „sütikből”.

8. A „sütik” kezelése, törlése

A „sütiket” a használt böngészőprogramokban lehet törölni vagy letiltani. A böngészők alapértelmezett módon engedélyezik a „sütik” elhelyezését. Ezt a böngésző beállításainál lehet letiltani, valamint a meglévőket törölni. Mindemellett beállítható az is, hogy a böngésző értesítést küldjön a felhasználónak, amikor „sütit” küld az eszközre. Fontos hangsúlyozni azonban, hogy ezen fájlok letiltása vagy korlátozása rontja a böngészési élményt, valamint hiba jelentkezhet a weboldal funkciójában is.

Cookie settings in Internet Explorer
Cookie settings in Firefox
Cookie settings in Chrome
Cookie settings in Safari Google Analytics & Privacy vagy Google Elvek és Irányelvek

9. További hasznos linkek

Ha szeretne többet megtudni a „sütik”-ről, azok felhasználásáról:

Microsoft Cookies guide
All About Cookies
Facebook cookies